Mededeling

Bericht aan leden 10-11-2021

Mededeling van het bestuur aangaande deelname Gemeenteraadsverkiezingen Breda 2022

- English below -

Beste Volters,

Maandagavond heeft het bestuur van Volt Breburg met veel pijn in het hart het moeilijke besluit genomen om niet deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Breda. Dit vanwege een wijziging die zich heeft voorgedaan in de beschikbare kandidaten op de kandidatenlijst. Hoewel we tevreden kunnen zijn over de kwaliteiten van de individuele kandidaten, hindert het onderliggende issue van te weinig vrouwen op de lijst ons wederom en kunnen we niet aan onze eigen kwaliteitseisen voor de kandidatenlijst voldoen. Dit heeft natuurlijk ook te maken met de enorme groei die Volt meemaakt in de peilingen en als partij, waar we enorm trots op kunnen zijn. Uiteraard hebben we ons in ons besluit mede laten leiden door goed overleg met de kandidatencommissie en de huidige kandidaat-lijsttrekker.

Alles overwegende, maakt dat we niet kunnen voldoen aan de eisen waaraan we ons verbonden hebben als onderdeel van Volt. Er zijn helaas teveel reële scenario’s na 16 maart denkbaar waarin we de hoge verwachtingen in de gemeenteraad niet kunnen waarmaken. Dat risico kunnen en willen we niet lopen. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de partij Volt als geheel.

Dit betekent niet dat het verhaal voor Volt Breburg nu stopt, integendeel. Hoewel een deelname aan de gemeenteraad op dit moment helaas niet mogelijk is, willen we het Volt-geluid in Breda niet laten verstommen. Ons beleidsteam heeft de afgelopen maanden ontzettend hard gewerkt om een kwalitatief zeer sterk beleidsprogramma af te leveren. Met dit beleidsprogramma, dat ter stemming voorligt op het aankomende congres, willen we het geluid van Volt in de lokale politiek van Breda laten horen. Via verschillende wegen, waaronder inspraakmogelijkheden in de gemeenteraad, willen we zo alsnog invloed uitoefenen op nog te nemen beslissingen in de stad.

Wij voelen en begrijpen de enorme teleurstelling die deze conclusie teweegbrengt. Laten we ook even de tijd nemen om dit te laten bezinken. Wij hopen natuurlijk van harte dat jullie je als enthousiaste leden van Volt Breburg blijven inzetten voor Volt. Binnen de afdeling zal nu extra ruimte vrijkomen voor allerlei leuke, zinvolle en leerzame Volt-gerelateerde activiteiten. Niet alleen in Breda, maar ook in andere plaatsen van Volt Breburg. Daarnaast staan er een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen alweer verkiezingen voor de Provinciale Staten voor de deur. Daar hebben we alle leden ontzettend hard bij nodig om het positieve verhaal van Volt te vertellen.

We hopen jullie alsnog allemaal op het congres van aanstaande zaterdag te zien. Hier zullen we uiteraard ook nog ingaan op het besluit dat deze week is genomen. Hoewel er geen kandidatenlijst samengesteld zal gaan worden, kunnen alle leden nog steeds een stem uitbrengen op het beleidsprogramma en op kandidaten voor het bestuur en de lokale kandidatencommissie.

Mochten jullie vragen of behoefte aan toelichting hebben, laat het ons weten.

Met vriendelijke groet,

Menzo van Wijngaarden
Marriëlise Vervloet- de Boer
Mark Coenen
Luuk Hoffmann
Berly Walraven


- English -

Dear Volters,

On Monday night, the board of Volt Breburg, with great pain in their hearts, took the difficult decision not to participate in the municipal elections in Breda. This is because of a change in the available candidates on the list of candidates. Although we can be satisfied with the qualities of the individual candidates, the underlying issue of too few women on the list is once again hampering us and we cannot meet our own quality requirements for the candidate list. This is of course also related to the enormous growth Volt is experiencing in the polls and as a party, which we can be enormously proud of. Of course, our decision was also guided by proper consultation with the candidate committee and the current candidate on the list.

Bearing all factors in mind, we cannot meet the requirements we have set ourselves in Volt. Unfortunately, there are too many real scenarios imaginable after 16 March in which we cannot live up to the high expectations in the municipal council. We cannot and will not run that risk. Not only for ourselves, but also for Volt as a whole.

This does not mean that the story for Volt Breburg stops now, on the contrary. Although participation in the city council is unfortunately not possible at the moment, we do not want to silence the Volt sound in Breda. Our policy team has worked extremely hard in recent months to deliver a policy programme of very high quality. With this policy programme, which will be put to the vote at the upcoming congress, we want to make Volt's voice heard in local Breda politics. We shall use different tactics, including addressing the city council, to influence decisions made in the city.

We feel and understand the enormous disappointment this conclusion brings. Let us also take some time to let this sink in. Of course, we sincerely hope that the enthusiastic members of Volt Breburg will continue to work for Volt. Within the Volt branch, there is now extra room for all kinds of fun, meaningful and educational Volt activities. Not only in Breda, but also in other parts of Volt Breburg. In addition, a year after the municipal elections, there will be elections for the Provincial States (the Upper House). We urgently need all members to tell Volt's positive story.

We hope to see you all at the congress next Saturday. Here, of course, we will also discuss the decision that was made this week. Although no list of candidates will be compiled, all members can still vote on the policy programme and on candidates for the board and the local candidate committee.

Should people have questions or need clarification, please let us know.

Kind regards,

Menzo van Wijngaarden
Marriëlise Vervloet- de Boer
Mark Coenen
Luuk Hoffmann
Berly Walraven